"VÄNNÄS I VÅRA HJÄRTAN" 

 

 Hem
 Intresseföreningen
 Vännäsgården
 Bagarstuga
 Fotoalbum
 Bo och leva
 Kultur och historia

 


Sevärdheter och utflyktsmål

 

Deltalandskapet

Efter inlandsisen avsatte det hav som då var avlagringar och sediment på havets botten. Den isälv som Ängesån sen blev förde med sig slam och sand norrifrån och avsatte det på älvens botten nedanför Vännäs.

När Ängesån rann ut i Kalix älv mötte den motstånd från Kalix älvens vatten, eftersom den älven där gör en s-sväng norrut. Ängesån började då flyta i vida meanderbågar. Älven meandrar om man använder geologitermer.

Vattnet har den egenskapen att det söker sig den rakaste vägen. Så samtidigt nöter älven och eroderar sig fram i nya grenar och fåror. I älvens innerkurvor byggs en torr hård bank av sediment som följer strandkanten. De kallas för levéer och är det ställa där det är fastmark. I yttersvängarna gräver vattnet ur och för med sig sediment. En bit bort från vattenfåran sjunker marknivån och bildar blöta kärr.

Vännäsdeltat är en mycket föränderlig och dynamisk naturtyp. Mark, vattenförhållanden och djurliv förändras hela tiden. Denna process har pågått i tusentals år och pågår fortfarande. Vi ser idag ett landskap med meanderbågar, holmar, korvsjöar, levéer, laguner och grunda vatten. Här finns unika biotoper för fiskar, fåglar och växter med en stor biologisk mångfald.

 

Floran

Naturängarna har en örtrik vegetation med inslag av storbladiga och tuvbildande gräs samt en rad småväxta arter. Strandområdena har bestånd av vass med inslag av fräken och stora buskage. Innanför vassarna finner man ett antal storväxta örter.

På de torrare levéerna växer vide, al, björk och dungar av asp. I lagunerna finns flera arter av starr och fräken. Under vattenytan kan man hitta bottenlevande vattenväxter, näckrosor och många andra växter som trivs i vatten.

 

Fågelskådning

För ornitologer och den fågelintresserade har Ängesån deltalandskap ett stort antal fågelarter att beskåda och detaljstudera. De grunda vattnen är mycket goda miljöer för svanar, tranor, änder och andra sjöfåglar att häcka i. Här finns även flera arter av vadare, doppingar och snäppor, många sällsynta och fridlysta.

Ugglor, falkar och andra rovfåglar söker sig hit eftersom det finns gott om byten här. På våren och hösten är deltat en hållplats för många flyttfåglar.

 

Fiske

De båda älvarna Ängesån och Kalix Älv erbjuder många typer av fiskevatten. Allt från lugna avor och sel för att meta abborre eller kasta efter gädda, brax eller sik till strida forsar med lax, öring och harr. Biflödena Bönälven, Tvärån och flera bäckar ingår i Ängesåns vattensystem.

De långgrunda stränderna och vadarvänliga bottnarna gör Ängesån till ett eldorado för sportfiskare. Längst upp i Ängesån vid kommungränsen ligger Linafallet.

 

Jakt

Vännäsbergets Viltvårdsområde omfattar jaktmarker på ungefär 11000 ha. Man bedriver älgjakt och småviltsjakt.

 

Fornbyn Brändberget

Nordväst om Stora Brändberget ligger en kamkeramisk stenåldersboplats. I boplatsområdet finns tre hyddgrunder och en gravanläggning. Norr om byn finns fem stycken fångstgropar för älg. Byn låg väl skyddat i ett vackert skärgårdslandskap. Söder om byn låg havet. I väster låg Ängesån som var en havsvik och i öster låg Kalix älv som också var en havsvik.

Lillberget ligger tre kilometer norr om Vännäsberget, på andra sidan Ängesån. Här har man gjort arkeologiska utgrävningar.

 

Kulturstig Bönälven

En kulturhistorisk stig finns vid Lavasheden som följer Bönälven. På västra sidan av Bönälven finns flera intressanta lämningar efter det gamla skogsbruket i form av tjärdalar, kolmilor och flottningslämningar. Det finns även ett stenröse som troligen är en grav från stenåldern.
Kulturstig Bönälven » »

 

Midnattssolsberg

Vännäsberget har en milsvid underbar utsikt över en bygd med berg, myrar, sjöar, byar och två älvdalar. Berget är 235 m ö h och är ett kalottberg. Det finns promenadstigar från byn upp till berget.

 

Paddla kanot

Bönälven är nog den enda älv som rinner norrut under större delen av sitt flöde. Älven är ett fint vattendrag att paddla i med både lugna sel och småa forsar. I älven finns gott om bäver och flera bäverhyddor. Bönälven rinner ut i Orrasjärvi som sen via Tvärån rinner ut i Ängesån. Ängesåns grunda lugna vatten är mycket trevliga kanotvatten.

 

Skogssamisk kultur

Den skogssamiska kulturen är för många  exotiskt. Vännäsberget ligger i Ängesåns Sameby.

Samebyn har ungefär tvåtusen renar som de vårdar. Under juli månad har man kalvmärkning och sätter ett märke i kalvens öron så man vet vem som äger renen.

Ett märke består av ett antal små skåror och snitt. Varje renägare har sitt unika märke. Under hösten och vintern samlar man ihop renarna för att räkna hur många man har. De skiljer även renarna åt för respektive sameby. Då slaktar man även en del renar.

 

Storsanden

Storsanden

Sommartid har vi den underbara badstranden Storsanden. Vattenståndet i Ängesån är så lågt så det bildas stora sandstränder och holmar runt deltat under sommaren.

 

Vännäsgården

Intresseföreningens egen hembygdsgård med samlingslokaler och bagarstuga. Här anordnas många trevliga arrangemang. Inne i gården finns i vackert konstverk i form av en stor tygtavla som beskriver bygden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lästips

 

Den Virtuella Floran

 

 

 

 

 

Sveriges Ornitologiska Förening, Fåglar

 

 

 

 

 

Ängesån Fiske